Novosti

Poziv za obvezujuću ponudu

Temeljem Odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi u predmetu broj ST-172/2014 nad dužnikom VIS d.d. u stečaju iz Visa, stečajni upravitelj objavljuje:

POZIV

za dostavu obvezujuće ponude radi namirenja stečajnih vjerovnika i ulaganja u Društvo kroz izradu stečajnog plana

 

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je dostava obvezujuće i bezuvjetne ponude radi namirenja vjerovnika i ulaganja u Društvo kroz izradu stečajnog plana s ponuditeljem.

KRATAK OPIS

VIS d.d. iz Visa posluje već 45 godina u hotelskom i ugostiteljskom sektoru (turistička djelatnost).

Na samom otoku Visu nalaze se dvije hotelske kuće, i to VIS d.d. u stečaju u Visu i MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju u Komiži. Upravo sličnost ovih društava i njihov današnji pravni status otvara mogućnost razvoja destinacijskog turizma kroz jedno društvo koje bi upravljalo ovim hotelima budući se u oba ova društva u stečaju namjerava izraditi stečajni plan u okviru kojeg će se namirivati vjerovnici i provesti ulaganje u društvo s osobom koja putem ovog natječaja bude izabrana kao strateški partner-ulagač.

Na temelju rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju iz 1997. godine, u vrijednost društvenog kapitala poduzeća VIS ulaze slijedeće nekretnine:

Hotel Issa
hotel, 3 zvjezdice, udaljen od centra grada 500 m, kapaciteta 258 kreveta u 128 soba, restoran, aperitiv bar;
Hotel Tamaris*
hotel, 2 zvjezdice, smješten u centru grada Visa, kapaciteta 54 kreveta u 27 soba, posjeduje restoran i kavanu, te turističku agenciju-suvenirnicu;
Plažni objekt Kanaria
plažni objekt, disco klub, restoran s terasom, u neposrednoj blizini gradske plaže i hotela Issa;
Hrvatski dom – restoran Tamaris
u centru grada Visa, poslovna zgrada u kojoj Društvo u vlasništvu ima prizemlje, drugi kat i potkrovlje; u prizemlju smješten restoran sa sanitarnim čvorom, hodnikom povezan s hotelom Tamaris, kapaciteta oko 100 gostiju;
Sportsko rekreacijski centar hotela ISSA
u centru grada Visa, sadrži četiri igrališta za tenis, jedno odbojkaško igralište, dva košarkaška igrališta, igralište za mali nogomet, svlačionicu sa sanitarnim čvorom i tuš kabinama;
Turist biro*
u centru grada Visa, prizemlje zgrade;
Fortuna klub*
u centru grada Visa, prizemlje stambene zgrade;
Vila Tramontana*
stambena zgrada;
Građevinsko zemljište u uvali Stonca sa skladištem *
na zemljištu postoji građevinski objekt, u naravi skladište;
Zemljište u uvali Stonca
zemljište položeno u nastavku hotela ISSA u zoni arheološkog nalazišta.

Rješenjem iz 2004. godine od strane nadležnog tijela dana je suglasnost Društvu za pretvorbu u dioničko društvo, a navedene nekretnine ulaze u temeljni kapital Društva, s tim da se za nekretnine označene s * još vode postupci za uknjižbu vlasništva nad njima u zemljišnim knjigama.

Procijenjena vrijednost nekretnina utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku je oko 58 milijuna kuna i ista je u najvećem djelu opterećena razlučnim pravima u korist Republike Hrvatske, Ministarstva financija, te dijelom razlučnim pravima Karlovačke banke d.d.

PONUDA

Ponuda mora biti dostavljena izravno od ponuditelja ili zastupnika ponuditelja.

Ponudu mogu dostaviti ponuditelj i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija), ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene, koji priloži pismo namjere poslovne banke koja namjerava financijski pratiti ulaganje.

Svi uključeni ponuditelji solidarno odgovaraju za sve obveze koje proizlaze iz budućeg ulaganja.

Ponudu Ponuditelj i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija) ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene, su ovlašteni podnijeti samo jednu ponudu.

Ponuditelji moraju ispunjavati uvjete utvrđene u ponudbenoj dokumentaciji.

Kriteriji odabira navedeni su u ponudbenoj dokumentaciji.

Smatrati će se neprihvatljivom ponuda ponuditelja koji nije uredno preuzeo ponudbenu dokumentaciju, odnosno izvršio uplatu ponudbene dokumentacije. Uplata izvršena u prethodnom postupku prikupljanja interesa za ulaganje u VIS d.d. u stečaju, a ukoliko je izvršene od ponuditelja koji sudjeluje i u ovom natječaju, smatra se važećom.

Razmatrati će se ponude ponuditelja koji su u objavljenom roku predali potpunu ponudu koja u sebi sadrži ponudbeno jamstvo, te svu dokumentaciju navedenu u ponudbenoj dokumentaciji.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o donesenoj odluci u pogledu ponuda objavom zapisnika sa Skupštine vjerovnika na mrežnoj stranici e-oglasna ploča suda.

Ponuda mora sadržavati:

a) Naziv, adresu, kontakt, te osnovne podatke o ponuditelju;

b) Izvornik ili presliku izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno presliku identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu, ne stariju od 30 dana;

c) Izjavu da ponuditelj/i nije u procesu likvidacije niti insolventan niti da se nad njim provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci niti bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti;

d) Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana;

e) Revidirana financijska izvješća za posljednje 2 godine – tj. za 2015. i 2016.g., (osobito podatke o prihodima, rashodima, visini aktive i ukupnim obvezama). Strane pravne osobe dužne su dostaviti navedena financijska izvješća s prijevodom na hrvatski jezik, sačinjenim od ovlaštenog sudskog tumača;

f) Opis dosadašnjeg poslovanja, s naglaskom na iskustvo u obavljanju ugostiteljske djelatnosti i upravljanju turističkim kapacitetima.

g) Ponuđeni iznos namirenja vjerovnika izražen u postotku utvrđenih tražbina i u kunama za:

I. viši isplatni red – namirenje u cijelosti uz mogući reprogram od maksimalno 7 godina, te mogući otpis dijela kamata.

II. viši isplatni red – otpis dijela duga uz i/ili pretvaranje potraživanja u vlasnički udjel

razlučni vjerovnici – otpis dijela duga uz i/ili pretvaranje potraživanja u vlasnički udjel

h) Ponudbeno jamstvo u iznosu od 1.000.000,00 kn (odnosno isti iznos u protuvrijednosti EUR-a prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke ukoliko se radi o stranom ponuditelju), koje može biti bankarska garancija priznate domade ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina upladuje na račun kod Splitske banke d.d. broj: IBAN: HR0623300031153694121, model 00, poziv na broj: OIB uplatitelja, – s naznakom ponudbeno jamstvo (SWIFT za devizne uplate SOGEHR22);

i) Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sudjelovati u izradi stečajnog plana na svoj trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete poziva iz ponudbene dokumentacije, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda odnosno 120 dana od donošenja odluke o pristupanju izradi stečajnog plana;

j) Plan zapošljavanja radnika s mjestom rada u Visu;

k) Ostale dokaze i isprave navedene u ponudbenoj dokumentaciji;

l) Detaljni Plan ulaganja u kapacitete i dodatne sadržaje za razdoblje od 2018.-2028. g. (s opisom ulaganja, visinom, dinamikom i strukturom ulaganja, te izvorima financiranja – vlastita sredstva, kreditna sredstva i sl.), s naznakom eventualne namjere uvrštenja hotela u međunarodni hotelski lanac – „brand“.

U slučaju da ponudu podnose ponuditelj i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija), ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene, dokumenti b) –e), a koji se prilažu ponudi moraju se zasebno odnositi na svaku od tih stranaka ili vlasnika subjekta za posebne namjene, a ostala tražena dokumentacija mora biti potpisana od ovlaštenih osoba ponuditelja i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija), ili svih zainteresiranih stranaka ,stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene.

Ako je bilo koja isprava ovjerovljena od javne vlasti država izvan Europske unije, mora biti snabdjevena potvrdom sukladno Haškoj konvenciji o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Ponuda za pristupanje izradi stečajnog plana kojim će se namirivati vjerovnici odnosno provesti ulaganje mora biti obvezujuća i bezuvjetna.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta poziva i ponudbene dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA:

Postupak prikupljanja ponuda i izbor najpovoljnije ponude provodi se na način određen u ponudbenoj dokumentaciji. Ponudbena dokumentacija preuzima se u elektronskom obliku, a ponuditelji je mogu preuzeti, uz predočenje uplatnice o otkupu dokumentacije, od stečajnog upravitelja, radnim danom od ponedjeljka do petka, od 07-15 sati (uz prethodni dogovor na telefon 098/265-928). Trošak ponudbene dokumentacije u iznosu od 10.000,00,00 kn plaća se na žiro račun kod Splitske banke d.d. broj: IBAN: HR0623300031153694121, model 00, poziv na broj: 172-2014, s naznakom uplata za ponudbenu dokumentaciju.

PODNOŠENJE PONUDA:

Ponude se podnose na adresu: VIS d.d. u stečaju, stečajni upravitelj Mira Hajdić, Smiljanićeva 2, 21000 SPLIT, s jasnom oznakom predmeta „ponuda VIS d.d. u stečaju – ne otvarati“.

Rok za dostavu ponuda: pravovremena ponuda je ponuda koja na naznačenu adresu pristigne do dana 12. srpnja 2017. godine, do 15:00 sati.

Ponude poslane poštom, ili drugim oblikom dostave, prije/ili na posljednji dan roka za podnošenje ponuda, a koje su zaprimljene na naznačenoj adresi nakon isteka roka za primanje ponuda, odnosno nakon 15:00 sati dana 25. lipnja 2017. godine, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, već će biti vraćene ponuditeljima.

Objava ovog poziva ili primitak bilo kakve ponude ne predstavlja nikakvu obvezu društva VIS d.d. u stečaju niti vjerovnika tog društva da s ponuditeljem odluče izraditi stečajni plan.

Svaki ponuditelj slanjem ponude pristaje na sudjelovanje u postupku po načelu dobrovoljnosti radi čega davanje ponude ne može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo takvih ponuditelja da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane društva VIS d.d. u stečaju ili njegovih vjerovnika po bilo kojoj osnovi.

VIS d.d. u stečaju po objavljenom Pozivu za podnošenje obvezujućih ponuda zadržava pravo u bilo kojem trenutku:

(i) prekinuti postupak iniciran ovim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga,

(ii) isključiti bilo kojeg ponuditelja iz postupka,

(iii) ne izabrati nijednu od pristiglih ponuda, pri čemu nema obavezu posebno obrazložiti takvu odluku.

Ponuditelji nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u vezi s izradom i podnošenjem obvezujuće ponude. VIS d.d. u stečaju nije dužno pozvati ponuditelje niti je dužno pristupiti izradi stečajnog plana ukoliko tako odluči Skupština vjerovnika. Ponuditelji neće imati pravo potraživati naknadu štete od VIS d.d. u stečaju niti od vjerovnika tog društva po bilo kojoj osnovi u vezi s podnošenjem ponude i eventualnim izborom ponuditelja s kojim će pristupiti izradi stečajnog plana.

Prostori koji su pobliže opisani u kratkom opisu ovog poziva mogu se razgledati po prethodnom dogovoru. Zahtjev za razgledavanje nekretnina dostavlja se na e-mail mira.hajdic@gmail.com.

NAPOMENE

Na ovaj poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti ponuđača. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li stranke gore navedene uvjete za sudjelovanje u ovom postupku s ciljem izrade stečajnog plana.

VIS d.d. u stečaju
Stečajni upravitelj
dr.sc. Mira Hajdić, dipl.oec.