Dionice

  • Temeljni kapital Društva Vis d.d. iznosi 45.119.160 kuna i sastoji se od 4.511.916redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna.
  • Redovne dionice Društva uvrštene su na redovno tržište Zagrebačke burze 2020. godine i označava je simbol VIS-R-A.
  • Dionice se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., sa sjedištem u Zagrebu (“SKDD”), u nematerijaliziranom obliku, pod oznakom vrijednosnog papira VIS-R-A i ISIN oznakom HRVIS0RA0002
  • Društvo, u skladu s pozitivnim propisima osigurava redovan pristup informacijama o svom radu i djelovanju, kao i podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica (cjenovno osjetljive informacije).
  • Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova podrijetla te njihovim drugim svojstvima. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
  • Kontakt osoba zadužena za odnos s ulagateljima: Mario Radaković, mario.radakovic@vis-hoteli.hr